Missing and Killed Journalist

नेपालमा मारिएका तथा शंकास्पद हत्या भएका पत्रकारहरु

Download Attachment