सूचना
शिर्षक प्रकाशीत मिति फाईल आकार डाउनलोड गर्नुहोस्
निर्वाचन कार्यक्रम हेरफेर गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १२ 232 के बि
दाबी विरोधको समय थप गरिएको सूचना २०७७ चैत्र १० 209 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ 147 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचन कार्यविधि,२०७७ २०७७ चैत्र ०९ 235 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीयनिर्वाचन समितिद्वारा जारी निर्वाचनआचार संहिता, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ 151 के बि
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा जारी प्रदेश समिति निर्वाचन कार्यविधि, २०७७ २०७७ चैत्र ०९ 293 के बि
निर्वाचन कार्यक्रम अद्यावधिक गरी प्रकाशित गरिएको सूचना २०७७ चैत्र ०९ 164 के बि
मतदाता नामावली , प्रदेश नं १ २०७७ चैत्र ०९ 1178 के बि
मतदाता नामावली , प्रदेश नं २ २०७७ चैत्र ०९ 583 के बि
मतदाता नामावली , बागमती प्रदेश २०७७ चैत्र ०९ 979 के बि