उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना । 

 उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धि सूचना । 

 डाउनलोड गर्नुहोस्